Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ogrzewania domu

Coraz mniej czasu pozostało na złożenie przez właścicieli domów oraz zarządy budynków (również tych niemieszkalnych), w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, obowiązkowej deklaracji dotyczącej informacji czym ogrzewane są ich nieruchomości. Obowiązek ten musi zostać bowiem spełniony do 30 czerwca b.r. Dotyczy on źródeł ciepła, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 roku. Jeżeli natomiast budynek ma nowe źródło, tj. zainstalowane dopiero po tej dacie, to obowiązek zgłoszenia należy wykonać w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia. Niezłożenie wskazanej deklaracji w terminie skutkować będzie nałożeniem na właściciela domu bądź zarząd budynku kary pieniężnej do 500 zł, natomiast jeżeli sprawa trafi na drogę postępowania sądowego, kwota ta może wynosić nawet 5000 zł. Deklaracja może być złożona na dwa sposoby: w formie elektronicznej, czyli przez Internet za pośrednictwem strony Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz tradycyjnie w formie papierowej poprzez wypełnienie odpowiedniego dokumentu, a następnie wysłanie go listem bądź osobiste złożenie we właściwym zgodnie z lokalizacją budynku Urzędzie Gminy lub Miasta. Informacje uzyskane z deklaracji wgrywane są do utworzonej nowelizacją tzw. ustawy termomodernizacyjnej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ewidencja ta ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce. Gromadzone w niej dane stanowią podstawę przede wszystkim do realizacji programów wymiany starych kotłów grzewczych, ale także przyznawania funduszy na działania wpływające na poprawę jakości powietrza.