Działania komorników w czasie epidemii COVID-19

W związku z trwającą epidemią komornicy znacznie ograniczyli czynności wykonywane poza kancelarią komorniczą. Część zmian wynika wprost ze zmian ustawodawczych (zakaz wykonywania eksmisji z mieszkań do końca obowiązywania stanu epidemicznego), inne zaś podyktowane są względami bezpieczeństwa i zdroworozsądkowym podejściem do zagrożenia (znaczący spadek liczby podejmowanych czynności, utrudnienia w licytacjach czy doręczeniach pism przez komornika). Przede wszystkim jednak warto podkreślić, że kancelarie komornicze działają, a po uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi można wszczynać egzekucję komorniczą.

Warto odnotować przy tym własne inicjatywy komorników. Samorząd komorniczy rozpoczął akcję „Sygnalizuj problem”, skierowaną do osób, które swoje zobowiązania regulują przy udziale komornika. Dla osób dotkniętych skutkami epidemii będzie umożliwione ustalenie innych niż dotychczasowe zasad regulacji zobowiązań. Komornicy apelują o kontakt telefoniczny osoby, które zmagają się z chorobą lub kwarantanną w związku z COVID-19.

Ze szkodą dla wierzycieli, niektóre z czynności komorniczych wstrzymano w związku z epidemią (dotyczyć może to także zobowiązań alimentacyjnych). Mimo znacznego ograniczenia kontaktu (osobistego) z interesantami, docierają do nas sygnały, że część działań jest jednak podejmowana, np. zajęcie rachunku bankowego czy potrącania z pensji. Warto przy tym zaznaczyć, że ze „świadczenia postojowego” nie dokonuje się potrąceń i egzekucji (więcej o świadczeniu w przygotowanym przez zespół kancelarii poradniku dot. „Tarczy Antykryzysowej” – wpis na Codzienniku Prawnym).

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego (art. 15 zzu ustawy zwanej potocznie „Tarczą Antykryzysową”).

Zarazem w wielu sprawach na mocy ustawy z 31 marca 2020 roku zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, uległy zawieszeniu terminy procesowe w wielu kategoriach spraw. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 przywołanej ustawy, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych oraz egzekucyjnych i karnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Jeśli stronie doręczono orzeczenie po 31 marca 2020 roku, to teoretycznie bieg terminu na wniesienie od niego środka zaskarżenia (apelacji, zażalenia, odwołania) będzie rozpoczynał się dopiero od ogłoszenia zakończenia stanu epidemii. Kolejna konsekwencja to brak prawomocności niektórych postanowień – często powodująca niemożność uzyskania tytułu wykonawczego, a zatem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Nie dotyczy to pewnych kategorii spraw (tzw. pilnych). Celem uzyskania pewności co do terminu wniesienia pism oraz ich zgodnego z prawem sporządzenia i wskazania możliwości działań procesowych i egzekucyjnych lub przeciwegzekucyjnych w okresie epidemii, zalecamy kontakt z kancelarią.