Kariera

Dołącz do naszego zespołu! Osoby zainteresowane jednym z niżej wymienionych stanowisk prosimy o wysłanie swojego życiorysu na adres: ostafi@kancelaria-ostafi.pl

Aplikant adwokacki/Aplikant radcowski

Poszukujemy aplikanta adwokackiego lub radcowskiego (I lub II roku) który/-a uczestniczyć będzie w bieżącej pracy naszej kancelarii.

Do zadań aplikanta należeć będzie:

 • udział w rozprawach sądowych; 
 • przygotowywanie projektów pism procesowych;
 • przygotowanie projektów umów;
 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • budowanie trwałych relacji z klientami kancelarii;
 • uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych. 

Wymagania:

 • aplikant adwokacki lub radcowski I lub II roku;
 • zaangażowanie i chęć poszerzania swojej wiedzy prawniczej oraz umiejętności warsztatowych;
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań;
 • umiejętność wyznaczania priorytetów i zarządzania czasem;
 • wysoka kultura osobista i równie wysoki poziom komunikacji interpersonalnej;
 • atutem będzie bardzo dobra znajomość języka obcego ze znajomością terminologii prawniczej (preferowany język angielski lub niemiecki).

Oferujemy:

Pracę wśród energicznych i ambitnych osób, wsparcie i możliwość rozwoju zawodowego przy ciekawych i różnorodnych sprawach oraz stabilne warunki zatrudnienia. Istnieje możliwość objęcia patronatem. Współpraca z naszą kancelarią daje możliwość rozwinięcia nie tylko twardych umiejętności prawnika, ale również pozwala na zdobycie wszechstronnych doświadczeń w zakresie taktyki procesowej, pracy z klientem czy etyki zawodowej.

Pro­si­my również o za­war­cie na­stę­pu­ją­cej for­mu­ły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Piotr Ostafi, ul. Ogrodowa 20/3, 61-820 Poznań, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Kan­ce­la­ria za­strze­ga so­bie pra­wo do od­po­wie­dzi na wy­bra­ne ofer­ty.

Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych poda­nych w pro­ce­sie re­kru­ta­cyj­nym jest Kancelaria Adwokacka Piotr Ostafi z sie­dzi­bą w Po­zna­niu, ul. Ogrodowa 20/3, 61-820 Poznań, e-ma­il: ostafi@kancelaria-ostafi.pl. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób listownie na adres: ul. Ogrodowa 20/3, 61-820 Poznań, przez e-mail: ostafi@kancelaria-ostafi.pl lub telefonicznie: +48 608 568 222. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę. Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż wskazane w ww. przepisie. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.