Nowe regulacje w zakresie odpadów

Z nowym rokiem w życie wchodzi nowa BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Według założeń ma wspierać uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i zwiększenie poziomu ich recyklingu.

Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w styczniu 2020 roku pozwoli na kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni jej użytkownikom elektroniczną realizację obowiązków związanych z posiadaniem odpadów.

Pierwszym elementem BDO jest Rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji. Rejestr BDO na terenie województw prowadzą marszałkowie, którzy umieszczają w nim podmioty z urzędu lub na wniosek.

Użytkownikami BDO, a jednocześnie podmiotami, które mają obowiązek posiadania wpisu do Rejestru BDO oraz prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów są posiadacze odpadów, czyli wytwórcy odpadów oraz podmioty będące w posiadaniu odpadów. 

Wytwórca odpadów to każdy, kogo działalność powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Pełna lista podmiotów wpisywanych do Rejestru BDO na wniosek znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Od 1 stycznia 2020 roku papierowe wnioski składane do urzędów marszałkowskich zastąpi rejestracja elektroniczna, przy użyciu formularza elektronicznego, za pośrednictwem strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl.

Od 1 stycznia 2020 roku, poprzez konto w Rejestrze BDO, będzie też prowadzona ewidencja odpadów. Dokumentacja elektroniczna zastąpi karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych czy karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów.

Sankcje za niestosowanie przepisów ustawy w zakresie BDO dzielą się na dwie kategorie. Są to grzywny lub areszt wymierzane przez sądy oraz administracyjne kary pieniężne nakładane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Karą aresztu lub grzywny można zostać ukaranym m.in. za niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO lub naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych. Kara grzywny, jaką może wymierzyć sąd waha się od 100 zł do ponad 1 mln zł.

Administracyjna kara pieniężna może zostać nałożona m.in. za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO. Wynosić będzie od 5.000 zł do 1 mln zł.