Specustawa p-ko COVID-19

W życie weszła ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przede wszystkim wprowadzono nią nową formę pracy – pracę zdalną. Pracodawca w okresie epidemii może polecić pracownikowi wykonywanie przez określony czas pracy wskazanej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (art. 3 ustawy). Polecenie pracy zdalnej może przybierać dowolną formę, choć najlepiej dla celów dowodowych, by była to forma pisemna lub elektroniczna (e-mail, SMS). Polecenie pracy zdalnej może być odwołane w każdym czasie. Zwracam uwagę, że pracy zdalnej może podlegać tylko pracownik zdrowy, nie jest to wiec rozwiązanie pozwalające przymuszać do pracy pracowników na zwolnieniu chorobowym. Ponadto, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4 ustawy). Ustawą wprowadzono nie tylko przywileje dla pracodawców i pracowników, ale też obowiązki wpływające na codzienne życie, a wśród nich najważniejszy i najdalej idący – obowiązek kwarantanny. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności. Trzeba wskazać, że kwarantanna to okres nieświadczenia pracy i zarazem pobierania przez pracownika wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego (w rozumieniu art. 92 kodeksu pracy). Ustawa przewiduje szereg innych regulacji wyjątkowych, nie tylko w zakresie prawa pracy i opieki społecznej, ale i bankowości, turystyki, swobód obywatelskich i wielu innych. W razie pytań lub wątpliwości związanych z prawami i obowiązkami w okresie epidemii, nasza kancelaria jest do Państwa dyspozycji! Życzymy zdrowia i przetrwania tego trudnego okresu!